Начало
Правни услуги
Професионален опит
Тарифа
On-line консултации
Контакт
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Правни консултации по гражданско-правни въпроси
Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
Заповедно производство – консултация и защита
Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
Изготвяне на договори
Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци
Сделки с търговски предприятия
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки
Консултации по банкови сделки
Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
Правни анализи по приватизационни сделки
Изготвяне на тръжна документация

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
Брачен договор – консултация и изготвяне
Развод по взаимно съгласие и по исков ред
Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи
Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
Издръжки
Консултации и правно съдействие при осиновяване
Изготвяне на завещания

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Процесуално представителство пред държавни и общински органи
Обжалване на административни актове
Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ
Консултации в областта на данъчното право
Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове

ТРУДОВО ПРАВО
Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми
Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
Консултации по колективно трудово договаряне
Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТД

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
Консултации по вещноправни и реституционни въпроси
Регистрация на ЖСК и кооперации
Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори
гр. София,

ул. "Антим I" № 40
ет. 1, ап. 1

тел: 02/ 483 37 93,

м-тел: 0888 450 830,
глобул: 0898 629 712,

info@advokat-mihova.com

   
design&support: www.need.bg