Здравейте и добре дошли на сайта на адвокат Ирена Михова

Предлагам правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански дела пред българските съдилища.

Успешната защита на Вашите права и законни интереси е мой професионален дълг, като се стремя с всеки отделен случай, да заслужа оказаното ми доверие! 

адв. Ирена Михова

0 +
Години опит

Сфери на дейност

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси 
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела 
 • Заповедно производствоконсултация и защита 
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство 
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества 
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус 
 • Изготвяне на договори 
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци 
 • Сделки с търговски предприятия 
 • Изготвяне на договори по
 • Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки 
 • Консултации по банкови сделки 
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози 
 • Правни анализи по търговски сделки 
 • Изготвяне на тръжна документация

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Развод по взаимно съгласие и по исков ред  
 • Брачен договор – консултация и изготвяне 
 • Спорове относно упражняване на родителски права и режим на лични отношения между дете и родител 
 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси 
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна 
 • Издръжки 
 • Консултации и правно съдействие при осиновяване 
 • Изготвяне на завещания 
 • Осъществяване на процесуално представителство по дела за защита от домашно насилие. 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи 
 • Обжалване на административни актове 
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ 
 • Консултации в областта на данъчното право 
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториалноустройствени планове

ТРУДОВО ПРАВО

 • Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми 
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики 
 • Консултации по колективно трудово договаряне 
 • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТД

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Консултация и изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, нотариални актове , пълномощни. 
 • Консултации по вещноправни въпроси 
 • Регистрация на ЖСК и кооперации 
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори. 

За връзка с мен

Моля използвайте формуляра по-долу, за да получите правна консултация от адв. Ирена Михова. Моля, опишете проблема и изяснете задачите колкото може по – подробно, за да гарантирате бързо и позитивно решение. Всички зададени казуси се обработват и се получава отговор в срок до 48 часа от първоначалната заявка, на посоченият от Вас електронен адрес. При необходимост може да се поиска допълнителна информация, необходима за по-пълно изясняване на казуса. Моля, укажете валиден e-mail адрес или телефон, за да улесните процеса на комуникация.

Моля, попълнете формуляра по възможност на кирилица.