Тарифа

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, Обн. ДВ. бр.64от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84от 25 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.41от 23 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7от 22 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.45от 15 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.68от 31 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.88от 4 Ноември 2022г. 

За повече информация последвайте линка