Професионален Опит

Като адвокат притежавам над 25 години професионален опит. 

Завършила съм Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1995. 

От 1996 до 1997г. – съдебен кандидат в СГС. Същата година придобих юридическа правоспособност. 

Вписана съм като адвокат в регистъра на Софийска адвокатска колегия с Протокол №18/14.10.1997г. на Съвета на САК. 

Практикувам предимно в гражданскоправната сфера, като имам дългогодишен опит в бракоразводните дела – развод по взаимно съгласие, развод по исков ред,  спорове относно упражняване на родителски права и режим на лични отношения между родител и дете, осъществявам консултации и процесуално представителство по трудовоправни спорове, съдебни делби, изготвяне на договори, съдействие при уреждане на облигационни отношения, регистрация и преобразуване на фирми и др. 

При необходимост, с оглед пълната и професионална защита на правния интерес на клиента, по въпроси касаещи специфични правни знания, в дейността си сътруднича с колеги – специалисти в съответната област, което осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.